วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

       พัฒนาสมรรถนะผู้เรียน สร้างสรรค์นวัตกรมืออาชีพ มุ่งสู่โรงเรียนนวัตวิถี เป็นคนดี มีจิตอาสา สืบสานงานพระราชดำริ

พันธกิจ
      1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน

การสอนให้ทันสมัยและมีความเป็นสากล 
      2. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 สามารถสร้างนวัตกรรมในการ
ดำเนินชีวิตได้
      3. พัฒนาสมรรถนะครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมและมีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพเต็มตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพ
      4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลโลกสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยและสืบ
สานพระราชปณิธานงานพระราชดำริอย่างเต็มศักยภาพ
      5. พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพองค์กรมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน

เป้าประสงค์
     
      1. ผู้เรียนทุกคนมีมีคุณภาพตามหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมี

ความเป็นสากล
      2. ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะศตวรรษที่ 21 สามารถสร้างนวัตกรรมในการดำเนินชีวิตได้
      3. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเต็มตาม
ศักยภาพอย่างมีคุณภาพ
      4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลโลกสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยและสืบสาน
พระราชปณิธานงานพระราชดำริอย่างเต็มศักยภาพ
      5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพองค์กรมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน

กลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีความเป็นสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 สามารถสร้างนวัตกรรมในการดำเนินชีวิตได้
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสมรรถนะครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมและมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพเต็มตามศักยภาพอย่างมีคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นพลโลกสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนางานในโครงการพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานงานพระราชดำริอย่างเต็มศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพองค์กรมุ่งสู่การสร้างนวัตกรรมและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

อักษรย่อของโรงเรียน      สว.รย.

อัตลักษณ์

          รักษ์ศักดิ์ศรี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานงานพระราชดำริ
 

คติพจน์    นิมิตตํ สาธุรูปานํ กตัญญูกตเวทิตา (ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี)

 

คำขวัญ    รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานงานพระราชดำริ

 

สีประจำโรงเรียน      แดง – น้ำเงิน

 

แดง      เป็น สีประจำวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


น้ำเงิน   หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน    ต้นประดู่แดง