คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  ระยอง
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี                                       .............................................................................................

1. นายทวีสิทธิ์ อิศรเดช                  ประธานกรรมการ         ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นางนันท์นภัส ไทยยิ่ง                  กรรมการ                     ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
3. นางนิทิตยาภรณ์ ศรัทธาผล        กรรมการ                     ผู้แทนครู   
4. นายชายพล ชุ่มชื่น                     กรรมการ                     ผู้แทนองค์กรชุมชน
5. นายชญาณเกียรติ   ชมภูพาน     กรรมการ                     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่
6. นางสาวสิตานันต์   เที่ยงธรรมดี   กรรมการ                     ผู้แทนศิษย์เก่า
7. นายสุธน   ซื่อประเสริฐ                กรรมการ                     ผู้แทนองค์กรศาสนา 
8. พระอธิการสำรวม โชติโก            กรรมการ                     ผู้แทนพระภิกษุ
9.นางพีรญา   นันทสุดแสวง             กรรมการ                    ผู้ทรงคุณวุฒิ
10.นายสวงษ์   รักษาวงค์                 กรรมการ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ
11.นายสาธิต  สุขประเสริฐ               กรรมการ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ
12.นายเศวต  ธรรมเจริญ                 กรรมการ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ
13.นายกิตติพงศ์ อุตตมะเวทิน         กรรมการ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ
14.นายสมชาย ขมแสนยาธรรม       กรรมการ                     ผู้ทรงคุณวุฒิ   
15. นายถาวร เขียนเสมอ           กรรมการและเลขานุการ    ผู้อำนวยการสถานศึกษา