ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

                                                    ข้อมูลนักเรียน ( ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 )
            1) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ (ม.1-ม.6) ทั้งสิ้น 298 คน 
            2) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 1,009  คน


ระดับชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน รวม เฉลี่ย/ห้อง ร้อยละ
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 7 88 103 191 34 22.8
มัธยมศึกษาปีที่ 2 7 114 113 227 28.14 18.87
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 92 95 187 31.71 21.26
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 21 294 311 605 31.29 62.93
มัธยมศึกษาปีที่ 4 5 64 84 148 34.25 13.12
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 46 84 130 32.75 12.55
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 39 87 126 29.75 11.4
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 13 149 255 404 32.25 37.07
เฉลี่ยรวม 34 443 566 1,009 31.64 100