เกียรติประวัติของโรงเรียน
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2554 ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2554  ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง

 
ต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ
ต้นแบบโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีประจำอำเภอ

 
โล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา 2555 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18
โล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนที่มีผลคะแนนเฉลี่ย O-Net ปีการศึกษา 2555  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  18

 

รางวัลสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2558”
รางวัลสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง 2558”
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 โดยเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project Based Learning )” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน  ในศตวรรษที่ 21 โดยเรียนรู้ผ่านโครงงาน (Project Based Learning )” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2558
านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : SCQA) ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีพุทธศักราช 2557 – 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผ่านการประเมินรางวัลคุณภาพระดับองค์กร (School Quality Awards : SCQA) ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีพุทธศักราช 2557 – 2558  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม ขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ โดยใช้กิจกรรมระเบิดความคิดพิชิตไอเดียและการฝึกอาชีพนอกเวลา การประกวดรางวัลหน่
รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม ขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม เรื่อง การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ โดยใช้กิจกรรมระเบิดความคิดพิชิตไอเดียและการฝึกอาชีพนอกเวลา การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) และการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559
รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองอย่างต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 4 กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559
รางวัลชนะเลิศ การประกวดชุดรีไซเคิล โครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยยาเสพติด พิชิตใจแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
รางวัลชนะเลิศ การประกวดชุดรีไซเคิล โครงการเด็กและเยาวชนรู้เท่าทันภัยยาเสพติด พิชิตใจแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
ชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันรายการ ฟุตบอลเยาวชน พีทีทีกรุ๊ปคัพ ๒๐๑๗ (ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี)
ชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันรายการ ฟุตบอลเยาวชน   พีทีทีกรุ๊ปคัพ ๒๐๑๗ (ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี) 
ชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ My little farm ปฏิบัติการสุดยอดเด็กไทยใจเกษตร ปีที่ ๙
ชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ My  little farm ปฏิบัติการสุดยอดเด็กไทยใจเกษตร ปีที่ ๙ 
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเหรียญเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเหรียญทอง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๐
รางวัล MOE AWORDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษา สาขาอนุรักษ์มรดกไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561
รางวัล MOE AWORDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่นประเภทสถานศึกษา สาขาอนุรักษ์มรดกไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยมขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม รางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
รางวัลดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัลดีเด่น ระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ OBEC AWARDS ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
รางวัลรองชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ  OBEC AWARDS  ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่นระดับเพชร โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๑
รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564
รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ประเภทสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง 
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง