ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
บัตรแก้ผลการเรียน
บัตรแก้ 0, ร ไฟล์ Word Word Document ขนาดไฟล์ 28.37 KB 224
รายงานการประเมินตนเองSAR
SAR-64 RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.67 MB 5
>SAR-61 38220
>SAR-62 38174
SAR-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.19 MB 46885
SAR-58 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.13 MB 48294
SAR-57 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 797.86 KB 48398
SAR-59 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.9 MB 48464
คำสั่ง โครงสร้างการบริหารงาน
โครงสร้างการบริหารงาน 2564 (ต่อ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.43 MB 46840
โครงสร้างการบริหารงาน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 46820
ข้อมูลนักเรียน-DMC
>https://portal.bopp-obec.info/obec61/restpublicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 48597
>https://portal.bopp-obec.info/obec57/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 48678
>https://portal.bopp-obec.info/obec60/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 48453
>https://portal.bopp-obec.info/obec59/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 48308
>https://portal.bopp-obec.info/obec58/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 48518
โปรแกรมคำนวน SDQ
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 512.08 KB 48482
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 548.08 KB 48489
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 545.49 KB 48291
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 834.78 KB 48642
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 843.17 KB 48395
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 958.2 KB 48659
คะแนนสอบ ONET
onet 6 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.17 KB 5
onet 3 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 78.28 KB 5
onet 6 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 5
onet 3-64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 908.32 KB 5
onet6-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.56 KB 48378
onet3-63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.87 KB 48646
onet6-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.02 KB 48335
onet3-62 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.63 KB 48411
onet3-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.29 KB 48397
onet6-61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.79 KB 48633
onet6-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.49 KB 48365
onet3-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.15 KB 48544
onet6-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.39 KB 48554
onet3-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 48466
onet6-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.08 KB 48403
onet3-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.04 KB 48467
onet6-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.34 KB 48305
onet3-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.41 KB 48292
เอกสารงานวิชาการ
ใบแจ้งรายชื่อนักเรียนรอการตัดสินหรือยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้ “ร” Word Document ขนาดไฟล์ 2.39 MB 48494
เอกสารรูปแบบประมวลรายวิชาและแผนจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอน
ประมวลรายวิชา-65 Word Document ขนาดไฟล์ 203.5 KB 74
บันทึกส่งประมวลรายวิชา-65 Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 56
รูปแบบแผนรายวิชาเพิ่มเติม-65 Word Document ขนาดไฟล์ 116 KB 73
รูปแบบแผนรายวิชาพื้นฐาน-65 Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 61
บันทึกส่งแผนรายเทอม-65 Word Document ขนาดไฟล์ 46 KB 54
บันทึกส่งแผนรายเดือน-65 Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 67
รูปแบบแผน Word Document ขนาดไฟล์ 3.45 MB 48627
ประมวลรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 2.3 MB 48722
บันทึกส่งแผน Word Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 48469
บันทึกส่งประมวล Word Document ขนาดไฟล์ 3.15 MB 48385
คำอธิบายรายวิชาและตัวอย่างโครงสร้างหลักสูตรสำหรับกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวอย่างคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 2.95 MB 48448
ตารางโครงสร้างรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 2.96 MB 48458
ดาวน์โหลดเอกสาร ม.1
ใบรับรองผลการเรียน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.78 MB 48672
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.73 MB 48546
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และใบรับรองผลการเรียน ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.62 KB 48292
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 328.09 KB 48652
ใบรับรองผลการเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 445.92 KB 48330
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 567.41 KB 48641
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.49 MB 48355
ดาวน์โหลดเอกสาร ม.4
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 939.73 KB 48580
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.18 MB 48675
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 620.52 KB 48367
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 132.47 KB 48449
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 184.83 KB 48336
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.23 KB 48611
ใบสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 608.41 KB 48580
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องพิเศษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 931.22 KB 48330
ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องปกติ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 48631
สรุปผลการเรียน
กราฟผลการเรียน57-59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 129.5 KB 48385
สรุปผลการเรียน57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 329.05 KB 48422
สรุปผลการเรียน59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.17 KB 48667
สรุปผลการเรียน58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.99 KB 48270
สรุปคุณลักษณะ-อ่านคิดวิเคราะห์
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 48627
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2558 Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 48360
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2557 Word Document ขนาดไฟล์ 20.79 KB 48513
ผลงานครูและนักเรียน
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 63 Word Document ขนาดไฟล์ 27.63 KB 48256
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 62 Word Document ขนาดไฟล์ 79.31 KB 48310
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 64.73 KB 48654
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60.49 KB 48329
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 59 Word Document ขนาดไฟล์ 416 KB 48500
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 58 Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 48585
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 54.21 KB 48487
ข้อมูลจำนวนนักเรียน-บุคลากร
จำนวนนักเรียน -บุคลากร 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 37.56 KB 48345
จำนวนนักเรียน -บุคลากร 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 28.16 KB 48257
จำนวนนักเรียน -บุคลากร 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 27.1 KB 48584
ข้อมูลนักเรียน-บุคลากร2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.22 KB 48509
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.35 KB 48387
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.65 KB 48251
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม 65 RAR Archive ขนาดไฟล์ 910.2 KB 0
อบรม 60 RAR Archive ขนาดไฟล์ 768.36 KB 48375
อบรม 61 RAR Archive ขนาดไฟล์ 862.27 KB 48591
อบรม 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.58 MB 48368
อบรม 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 596.66 KB 48472
อบรม 57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 500.64 KB 48379
อื่นๆ
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.1 KB 48383
แผนผังอาคารเรียนและอาคารประกอบ JPEG Image ขนาดไฟล์ 149.5 KB 48554