ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
คะแนนสอบ ONET
คะแนนO-NETเฉลี่ย57-59 Word Document ขนาดไฟล์ 14.48 KB 59
onet6-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.39 KB 35
onet3-57 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 33
onet6-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.08 KB 48
onet3-59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.04 KB 48
onet6-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.34 KB 39
onet3-58 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.41 KB 55
สรุปผลการเรียน
กราฟผลการเรียน57-59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 129.5 KB 37
สรุปผลการเรียน57 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 329.05 KB 43
สรุปผลการเรียน59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.17 KB 61
สรุปผลการเรียน58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 348.99 KB 54
ข้อมูลจำนวนนักเรียน-บุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-บุคลากร2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.22 KB 63
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 21.35 KB 41
จำนวนนักเรียน-บุคลากร2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 14.65 KB 45
ข้อมูลนักเรียน-DMC
https://portal.bopp-obec.info/obec57/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 39
https://portal.bopp-obec.info/obec60/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 37
https://portal.bopp-obec.info/obec59/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 35
https://portal.bopp-obec.info/obec58/publicstat/report?areaCode=00101718&schoolCode=21012009 41
รายงานการประเมินตนเองSAR
SAR-58 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.13 MB 48
SAR-57 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 797.86 KB 47
SAR-59 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.9 MB 57
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
อบรม 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.58 MB 39
อบรม 58 RAR Archive ขนาดไฟล์ 596.66 KB 23
อบรม 57 RAR Archive ขนาดไฟล์ 500.64 KB 25
ผลงานครูและนักเรียน
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 59 Word Document ขนาดไฟล์ 416 KB 55
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 58 Word Document ขนาดไฟล์ 181 KB 42
ผลงานรางวัลครูและนักเรียน 57 Word Document ขนาดไฟล์ 54.21 KB 41
สรุปคุณลักษณะ-อ่านคิดวิเคราะห์
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2559 Word Document ขนาดไฟล์ 14.26 KB 35
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2558 Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 22
คุณลักษณะอ่านคิดวิเคราะห์-2557 Word Document ขนาดไฟล์ 20.79 KB 21
โปรแกรมคำนวน SDQ
ม.6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 538.14 KB 4
ม.5 RAR Archive ขนาดไฟล์ 528.76 KB 6
ม.4 RAR Archive ขนาดไฟล์ 541.02 KB 4
ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 689.71 KB 10
ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 821.65 KB 9
ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 831.83 KB 9