ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุนทรเมธี โดยมีนายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรกับผู้สำเร็จการศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลคะแนน O-NET สูงสุดระดับโรงเรียนในแต่ละรายวิชา ได้แก่
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑.ด.ญ.กุลธิดา จันทะแสง ได้คะแนน ๗๙ คะแนน ในวิชาภาษาไทย
๒.ด.ช.ณภัทร จิตร์วิเศษ ได้คะแนน ๙๖.๘๐ คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนน ๗๖ คะแนน ในวิชาวิทยาศาสตร์ ได้คะแนน ๘๐ คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ และได้รับคะแนนรวมทุกวิชา ๓๙๐.๘๐ คะแนน
๓.ด.ช.ปรินทร์ ขวัญเขตต์ ได้คะแนน ๘๒ คะแนน ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
๑.นายศิรชัช โชติช่วง ได้คะแนน ๘๐. คะแนน ในวิชาภาษาไทย
๒.นางสาวสาวิตรี แย้มเกษร ได้คะแนน ๘๐ คะแนน ในวิชาภาษาไทย
๓.นายภาณุวัฒน์ เจริญตา ได้คะแนน ๕๗.๕๐ คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนน ๖๒ คะแนน ในวิชาวิทยาศาสตร์ และได้รับคะแนนรวมทุกวิชา ๒๘๓.๗๕ คะแนน
๔.นายชยณัฐ ละอองทอง ได้คะแนน ๕๗.๕๐ คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์
๕.นางสาวกัลยารัตน์ หารจันทร์ ได้คะแนน ๕๙ คะแนน ในวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๖.นายตรีชาติ ขวัญบุรี ได้คะแนน ๗๕ คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ 
และถ่ายรูปร่วมกัน
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 2560,15:40   อ่าน 808 ครั้ง