ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
แห่เทียนพรรษา 7 ก.ค. 2560
ในวันศุกร์ที่ 7 ก.ค. 2560 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยแบ่งเป็นสามสาย ได้แก่ วัดนาตาขวัญ วัดชะวึก และวัดเขาวังม่าน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่ต่อไป
โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 2560,23:30   อ่าน 1872 ครั้ง