ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางนงลักษณ์ สุดแสวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 25 พ.ค. 2539 - 31 ต.ค. 2549
เบอร์โทรศัพท์ : 0892472475
อีเมล์ : Peeraya_noii@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ชัยลิ้นฟ้า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 พ.ย. 2549 - 11 ธ.ค. 2552
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ทวีสิทธิ์ อิศรเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 ธ.ค. 2552 - 3 ธ.ค. 2557
ชื่อ-นามสกุล : นางสุมาลี สุขสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 ธ.ค. 2557 - 20 ต.ค. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย. 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายถาวร เขียนเสมอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ต.ค.2562 -ปัจจุบัน