คณะผู้บริหาร

นายถาวร เขียนเสมอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
อีเมล์ : thaworn@swry.ac.th

นางนภัสภรณ์ เจียมวรัชสกุล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายคำนวน วงศ์จันทร์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายชัยธนภัทร์ เสงี่ยมรัตน์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางนิทิตยาภรณ์ ศรัทธาผล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวธัญญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทธา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นางปริภัทร บำรุงรักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ