กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางยุบล เจิมจรุง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกิรณา บุญรักษา
ครู คศ.3

นางสาวปิยนุช เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.2

นางสาวสุภาวดี แก้วปทุม
ครู คศ.1

นางณิศชญามณฑ์ ศรีถนอมวงศ์
ครู คศ.1