ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางยุบล เจิมจรุง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกิรณา บุญรักษา
ครู คศ.3

นางสาวปิยนุช เพ็ชรรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวสุภาวดี แก้วปทุม
ครู คศ.1

นางสาวมยุเรศ แย้มนุช
ครูผู้ช่วย