ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางณัชชาวีร์ หาญณรงค์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายบุรินทร์ บำรุงรักษ์
ครู คศ.2

นายพันษพัฒน์ ปาละสิทธิ์
ครู คศ.2

นางปริภัทร บำรุงรักษ์
ครู คศ.2

นายกุลธวัช ทิพสอน
ครู คศ.1

นางณัฐชุภา ชุมภูแก้ว
พนักงานราชการ

นางสาวเอื้องฟ้า ผมงาม
ครูผู้ช่วย

นางสาวศุภารัตน์ นิลพันธ์
ครูผู้ช่วย