กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกุลธวัช ทิพสอน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายบุรินทร์ บำรุงรักษ์
ครู คศ.3

นายพันษพัฒน์ ปาละสิทธิ์
ครู คศ.3

นางปริภัทร บำรุงรักษ์
ครู คศ.3

นางณัชชาวีร์ หาญณรงค์
ครู คศ.3

นางสาวศุภารัตน์ นิลพันธ์
ครู คศ.1

นางสาวเอื้องฟ้า ผมงาม
ครู คศ.1

นางสาวภคมน เอมอิ่ม
ครู คศ.1

นายศุภกฤต ยอดผกา
ครูผู้ช่วย