ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวธัญญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทธา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณัฐชยา เวทวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวมนต์รวี บรรจงจิตต์
ครู คศ.3

นางอำนวยพร สืบเสนาะ
ครู คศ.3

นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี
ครู คศ.2

นางสาวเรวดี วิจารี
ครู คศ.2

นางสาวอภิรดี ยิ่งประยูร
ครู คศ.1

นางสาวณัชชวกร หงษ์คง
ครูผู้ช่วย

นายอรุณ กัณหา
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชญา พลศิริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาพร ภูล้นแก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวธีรนันท์ ยศปัญญา
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฐกฤตา สิงห์ยะบุศย์
ครูผู้ช่วย