กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวธัญญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทธา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมนต์รวี บรรจงจิตต์
ครู คศ.3

นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง
ครู คศ.3

นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี
ครู คศ.3

นางสาวเรวดี วิจารี
ครู คศ.3

นางสาวสุมัทนา อ่องจำปา
ครู คศ.2

นางสาวอภิรดี ยิ่งประยูร
ครู คศ.1

นางสาวณัชชวกร หงษ์คง
ครู คศ.1

นางสาวณัฐกฤตา สิงห์ยะบุศย์
ครู คศ.1

นางสาวพิชญา พลศิริ
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร ภูล้นแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวธีรนันท์ ยศปัญญา
ครู คศ.1

นางสาวอภิญญา งามดี
ครู คศ.1

นายอรุณ กัณหา
ครู คศ.1

นางสาวอัจฉราพรรณ พานหาร
ครูผู้ช่วย