ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวธัญญลักษณ์ เลิศมีศิลศรัทธา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางณัฐชยา เวทวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวมนต์รวี บรรจงจิตต์
ครู คศ.3

นางอำนวยพร สืบเสนาะ
ครู คศ.3

นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี
ครู คศ.2

นางสาวเรวดี วิจารี
ครู คศ.2

นางสาวอภิรดี ยิ่งประยูร
ครูผู้ช่วย

นายโกวิทย์ โจทา
พนักงานราชการ