ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายปณวัตร หาญณรงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอรทัย ทองปาน
ครู คศ.3

นายอัชฌวุฒิ เปลี่ยนสมัย
ครู คศ.1

นางณัทดารัญ อภิรัชตกุล
ครู คศ.2

นางสาวอารยา คณารักษ์
ครู คศ.1

นายศุภฤกษ์ วัฒนศรี
ครูผู้ช่วย