กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอัชฌวุฒิ เปลี่ยนสมัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0886868880
อีเมล์ : autchawut.p@swry.ac.th

นางอรทัย ทองปาน
ครู คศ.3

นายปณวัตร หาญณรงค์
ครู คศ.3

นางณัทดารัญ อภิรัชตกุล
ครู คศ.3

นายศุภฤกษ์ วัฒนศรี
ครู คศ.1

นางสาวจุฑามาศ สวัสดีมงคล
ครูอัตราจ้าง