กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายพันษพัฒน์ ปาละสิทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายภูมิวรัชญ์ เตกฉัตร
หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ

นายบวรนันท์ รัตโน
ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร