ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มงานกิจการนักเรียน

นางนิทิตยาภรณ์ ศรัทธาผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

นายธนกิจ พางาม
ครูประจำหอพักชาย

นางปุญชรัสมิ์ รักสวัสดิ์
ครูประจำหอพักหญิง

นายวัชรพล สุขรักษา
ครูประจำหอพักชาย