งานนักเรียนประจำ

นางนิทิตยาภรณ์ ศรัทธาผล
ครู คศ.3
หัวหน้างานนักเรียนประจำ

นายภูมิวรัชญ์ เตกฉัตร
ครูประจำหอพักนักเรียนชาย
เบอร์โทร : 0835552959

นายธนกิจ พางาม
ครูประจำหอพักนักเรียนชาย
อีเมล์ : tamthanakit@gmail.com

นายวัชรพล สุขรักษา
ครูประจำหอพักนักเรียนชาย

นางสาวภคมน เอมอิ่ม
ครูประจำหอพักนักเรียนหญิง

นางสาวเมธาวี แซพุดซา
ครูประจำหอพักนักเรียนหญิง

นางสาวจุฑามาศ สวัสดีมงคล
ครูประจำหอพักนักเรียนหญิง