บุคลากรสนับสนุน

นางอัจฉรียา แจ่มวิเชียร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสิตานันต์ เที่ยงธรรมดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายครรชิต บุบผาชาติ
เจ้าหน้าที่ขับรถประจำโรงเรียน

นายสาโรจน์ ราชวัฒน์
พนักงานบริการ

นายดนัย สุขชำนาญ
พนักงานบริการ