กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบวรนันท์ รัตโน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวุฒิชัย หวังสุข
ครู คศ.1

นายวุฒิไกร ภิรมหวาด
ครูผู้ช่วย