ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายบวรนันท์ รัตโน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายดนุพล นิคมคาย
พนักงานราชการ

นายงาม เรือทะมิน
พนักงานราชการ