กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายกวี รอนกระโทก
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพรชัย สมเสาร์
ครู คศ.1