ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมศักดิ์ ทองปาน
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกวี รอนกระโทก
ครู คศ.2

นายพรชัย สมเสาร์
ครูผู้ช่วย