ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวชนาธิป ปะทะดวง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ครู คศ.3

นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรอง
ครู คศ.2

นายศุภกิจ บรรจงจิตต์
ครู คศ.1

นางสาวธิดารัตน์ จันทะกาสี
ครู คศ.1