กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวธิดารัตน์ จันทะกาสี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวจำนงค์ ภู่ศรีสลับ
ครู คศ.3

นายศุภกิจ บรรจงจิตต์
ครู คศ.2

นายธนกิจ พางาม
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : +66617526700
อีเมล์ : tamthanakit@gmail.com

นายวัชรพล สุขรักษา
ครูอัตราจ้าง