งานแนะแนว

นางสาวมนต์รวี บรรจงจิตต์
ครู คศ.3
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวณัชชวกร หงษ์คง
งานแนะแนว

นางสาวณัฐกฤตา สิงห์ยะบุศย์
งานแนะแนว