กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนันท์นภัส ไทยยิ่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์
ครู คศ.3

นางสาวนันทนิตย์ สงวนกิจ
ครู คศ.3

นางอรุณศรี โจทา
ครู คศ.3

นายวิเชียร กุมศักดิ์
ครู คศ.2

นายภูมิวรัชญ์ เตกฉัตร
ครู คศ.1

นายปุริศ เลี่ยมเปี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวณัฏฐกันย์ อยู่ประพัตร
ครู คศ.1

นางสาวสุรัสดา ขาวนวล
ครู คศ.1

MissWilma Camid Sadio
ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ

นางสาวเมธาวี แขพุดชา
ครูอัตราจ้าง