ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนันทนิตย์ สงวนกิจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์
ครู คศ.2

นางนันท์นภัส ไทยยิ่ง
ครู คศ.2

นางอรุณศรี โจทา
ครู คศ.2

นางสาวกัลยกร สุปง
ครู คศ.2

นายวิเชียร กุมศักดิ์
ครู คศ.1

จ่าสิบตรี เมธัช เตกฉัตร
ครู คศ.1

นายปุริศ เลี่ยมเปี่ยม
ครูผู้ช่วย

นางสาวณัฏฐกันย์ อยู่ประพัตร
ครูผู้ช่วย

Miss Emirlyn Dela Cruz Singson
ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ

Mr.Shen Chen
ครูต่างชาติสอนภาษาจีน