คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาวี ศรีรักษ์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรวัส พึ่งอินทร์
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายนโยบาย
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายกิจธ์ธนา หมุดธรรม
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรวดี ปุมสันเทียะ
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/5
ชื่อ-นามสกุล : นายมหัทธน เจสระ
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายบุคคล
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายศุกภัทร พิศภาค
ตำแหน่ง : รองประธานฝ่ายกิจการนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภูริชญา ศรีสังข์งาม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกิตินัดดา ศรีโชติเวช
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเยาวลักษณ์ ศักดิ์เมือง
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นายเสฏฐวุฒิ รักษาวงศ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ม.5/2
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเสมอดาว แสนคราม
ตำแหน่ง : ฝ่ายอาคารและสถานที่
ระดับชั้น : ม.5/5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปานิสรา กำเหนิดรัตน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปวีณา ตุบุตรดา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววรพิชชา แสงศรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทรัตน์ คำเสมอ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทิชา มีเกิด
ตำแหน่ง : ฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐชนม์ ลียะทา
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายเหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาริสา กิตติภูมิ
ตำแหน่ง : ฝ่ายชุมชน/เครือข่ายสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติรัตน์ บัวศรี
ตำแหน่ง : ฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/4
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระวัฒน์ เงินบุคคล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5/5