ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ปลายการ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนนักเรียนครั้งที่ 65 ระดับภาคกลางภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2558
ชื่อนักเรียน : 1.นางสาวณัฐณิชา เรืองอุไร 2.นางสาวปลิดา สูงสนิท 3.นางสาวศุจีวรรณ พุทธรักษา
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,16:02   อ่าน 0 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ชุดระบำนางกอย ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2558
ชื่อนักเรียน : 1.นางสาวสุภาพร อ่อนลมัย 2.นางสาวเบญจลักษณ์ ทิศา 3.นางสาวพรรณิภา หอมเย็น 4.นางสาวธัญญรัตน์ วงศ์นาช
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,16:01   อ่าน 0 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2558 เงินรางวัล 20,000 บาท โครงงานวิจัยสิ่งแวดล้อม เรื่อง การศึกษาชีววิทยาและประสิทธิภาพของตัวอ่อนแมลงปอบ้านในการกำจัดลูกน้ำยุงลาย
ชื่อนักเรียน : 1.เด็กหญิงอนัญญา บรรจงจิตต์ 2.เด็กหญิงกฤษฎิ์ภวิกา กนกพงษ์เสถียร 3.เด็กหญิงญาราภรณ์ เพี
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:59   อ่าน 0 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัล “สุดยอดนักแลกเปลี่ยนเรียนรู้” งานชุมนุมยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2558
ชื่อนักเรียน : นางสาวสาวิตรี แย้มเกษร
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:56   อ่าน 0 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยประกวดวาดภาพประกอบ ละครบุรัมปรัมปรา ช่อง3 หัวข้อ “สุดสาครขี่ม้านิลมังกร ตะลอนเมืองไทย”ปี 2558
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ชัยธวัช พฤทธิพงษ์
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:54   อ่าน 0 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 หัวข้อ "คนไทย ... ไม่โกง"
ชื่อนักเรียน : ด.ช.อณุพงษ์ อุปชิต ด.ช.ชัยธวัช พฤทธิพงษ
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:53   อ่าน 0 ครั้ง
ชื่อผลงาน : างวัลระดับนานาชาติ The 23rd Annual World Children's Picture Contest Tokyo,JAPAN
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ชัยธวัช พฤทธิพงษ์ ด.ช.สัชณะกร ศิษย์โรจนฤทธิ์
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:52   อ่าน 0 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปีการศึกษา 2557
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกาญจนา เอี่ยมคง เด็กหญิงจัสมินทร์ กอเซ็ม เด็กหญิงนพพธู บัวทอง เด็กหญิงปลิดา สูงสนิท
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:46   อ่าน 0 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 31 วันที่ 18 สิงหาคม 2557
ชื่อนักเรียน : นางสาวเนติกา จันทร
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:44   อ่าน 0 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 31 วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐชยา มนต์ประสิทธิ์
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:43   อ่าน 0 ครั้ง