ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2562 นร.ชั้น ม.6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ โครงงาน ไม้เท้านำทางคนตาบอดด้วย Microbit
ชื่ออาจารย์ : นายถาวร เขียนเสมอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2563,20:27  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2561 ร่วมกับ ผอ.ฉกาจ พัฒนศรี ผอ.กนอ.มาบตาพุด และกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ระดมทุนจัดหาไมโครคอนโทรลเลอร์ Microbit เพื่อการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นายถาวร เขียนเสมอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2563,20:23  อ่าน 28 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2550 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นนักวิจัย สาขาการศึกษา ของ วช.
ชื่ออาจารย์ : นายถาวร เขียนเสมอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2563,20:05  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2549 ได้รับทุนวิจัยเรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่อมเสริม วิชา การสร้างเว็บไซด์ด้วย HTML ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายถาวร เขียนเสมอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2563,20:04  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2545 เขียนบทความเรื่อง SPORTFOLIO แฟ้มสะสมงานทางพลศึกษา ตีพิมพ์ที่ วารสารวิชาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5 (พค.2545) หน้า 57-70
ชื่ออาจารย์ : นายถาวร เขียนเสมอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2563,19:54  อ่าน 32 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : พ.ศ.2545 ผู้แทนประเทศไทย อบรมการผลิตสื่อ ศูนย์ Seameo Innotech ประเทศฟิลิปปินส์
ชื่ออาจารย์ : นายถาวร เขียนเสมอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2563,19:53  อ่าน 38 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีนครินทร์ ประจำปี 2562 13 มกราคม 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเรวดี วิจารี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:22  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีนครินทร์ ประจำปี 2562 13 มกราคม 2561
ชื่ออาจารย์ : นางยุบล เจิมจรุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:20  อ่าน 119 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 16 มกราคม 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาวดี แก้วปทุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:19  อ่าน 147 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 16 มกราคม 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยนุช เพ็ชรรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:18  อ่าน 132 ครั้ง
รายละเอียด..