ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน จากการ นําเสนอผลงานและประกวด Thailand New Gen Inventors Award 2023 ชื่อ ผลงาน “คอนกรีตเทียม” ใน วันนักประดิษฐ์ ประจําปี 2566
ชื่ออาจารย์ : นายกวี รอนกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,13:29  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย งานยามศิลป์ปั้นดิน ฟาร์มครั้งที่1 หัวข้อยามศิลป์ปั้นดินฟาร์ม
ชื่ออาจารย์ : นายกวี รอนกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,13:25  อ่าน 64 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศอันดับ1 การประกวด Fozy art world season 3
ชื่ออาจารย์ : นายกวี รอนกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,13:25  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอน รางวัลชมเชย “SAVE THE FROGS! Art Contest 2022”
ชื่ออาจารย์ : นายกวี รอนกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,13:24  อ่าน 67 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รับรางวัลระดับเหรียญทอง ดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ผลงานวิจัยในชั้นเรียน (best practice) ตาม โครงการส่งเสริมสมรรถนะ การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ ครูในโรงเรียนสังกัด
ชื่ออาจารย์ : นายกวี รอนกระโทก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2566,13:22  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นประจำปี 2564 จากสมาคมรองผู้อำนวยการมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.ร.ม.ท.)
ชื่ออาจารย์ : นายชัยธนภัทร์ เสงี่ยมรัตน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2566,09:44  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุปูชนีย์ ประเภทรองผู้อำนวยการสถานศึกษา งานวันครู ปี 2566
ชื่ออาจารย์ : นางนภัสภรณ์ เจียมวรัชสกุล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารงานบุคคล
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,10:28  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีศรีระยอง ประเภทครูผู้สอน งานวันครู ปี 2566
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอนงค์ สุขรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,10:27  อ่าน 107 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุปูชนีย์ ประเภทครูผู้สอนงานวันครู ปี 2566
ชื่ออาจารย์ : นายบวรนันท์ รัตโน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,10:26  อ่าน 101 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคุรุปูชนีย์ ประเภทครูผู้สอนงานวันครู ปี 2566
ชื่ออาจารย์ : นายปณวัตร หาญณรงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2566,10:25  อ่าน 108 ครั้ง
รายละเอียด..