ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงานระดับชาติ รางวัลเชิงประจักษ์
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,11:48  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานด้านพิธีกร / การประชาสัมพันธ์
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,11:47  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานด้านงานรัฐพิธี
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,11:46  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานนาฏศิลป์การบริการชุมชน
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,11:46  อ่าน 5 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานนวัตกรรมการแข่งขัน
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,11:05  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,11:03  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิทยากร
ชื่ออาจารย์ : นายสมศักดิ์ ทองปาน
ตำแหน่ง : ครู คศ.4
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2561,10:59  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่สอนด้วยกลวิธีการอ่านแบบ Skimming และ Scanning กับสอนด้วยวิธีปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลยกร สุปง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2559,10:03  อ่าน 587 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลยกร สุปง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2559,09:58  อ่าน 1291 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลยกร สุปง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ธ.ค. 2559,09:57  อ่าน 478 ครั้ง
รายละเอียด..