ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีนครินทร์ ประจำปี 2562 13 มกราคม 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเรวดี วิจารี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:22  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีนครินทร์ ประจำปี 2562 13 มกราคม 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลยกร สุปง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:21  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลคนดีศรีนครินทร์ ประจำปี 2562 13 มกราคม 2561
ชื่ออาจารย์ : นางยุบล เจิมจรุง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:20  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 16 มกราคม 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภาวดี แก้วปทุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:19  อ่าน 9 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 16 มกราคม 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปิยนุช เพ็ชรรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:18  อ่าน 10 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง Best Practice ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐกฤตา สิงห์ยะบุศย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:17  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน Best Practice ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวธีรนันท์ ยศปัญญา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:16  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญเงิน Best Practice ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิชญา พลศิริ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:15  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ Best Practice ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัชชวกร หงษ์คง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:15  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกียรติบัตรผ่านระดับมาตรฐาน โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐ์ชุดา ทองมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2562,15:14  อ่าน 2 ครั้ง
รายละเอียด..